ผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ระดับ
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค (งบบุคลากร/งบดำเนินงาน) 4,569,685.00 100,200.00 2.19
P021 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สาถนประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 59,591,400.00 5,326,700.00 8.94
P022 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,069,500.00 419,000.00 39.18
รวมทั้งสิ้น 65,230,585.00 5,845,900.00 8.96
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 4,024,685.00 100,200.00
(P02) ผลผลิตที่ 2 60,612,900.00 5,745,700.00
รวมทั้งสิ้น64,637,585.005,845,900.00