ผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ระดับ
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค (งบบุคลากร/งบดำเนินงาน) 3,375,605.00 1,568,776.83 46.47
P021 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สาถนประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 50,778,040.65 13,392,634.51 26.37
P022 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16,875,302.00 2,669,126.79 15.82
รวมทั้งสิ้น 71,028,947.65 17,630,538.13 24.82
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 3,269,105.00 1,492,010.16
(P02) ผลผลิตที่ 2 46,207,682.65 8,963,411.86
รวมทั้งสิ้น49,476,787.6510,455,422.02