ผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ระดับ
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค (งบบุคลากร/งบดำเนินงาน) 3,767,735.64 2,742,466.16 72.79
P021 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สาถนประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 45,873,769.76 33,473,108.24 72.97
P022 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16,521,813.53 6,303,765.81 38.15
รวมทั้งสิ้น 66,163,318.93 42,519,340.21 64.26
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 3,541,735.64 2,575,166.16
(P02) ผลผลิตที่ 2 43,918,379.17 26,256,832.76
รวมทั้งสิ้น47,460,114.8128,831,998.92