ผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ระดับ
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค (งบบุคลากร/งบดำเนินงาน) 1,980,500.00 821,096.33 41.46
P021 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สาถนประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 37,455,962.10 5,968,790.21 15.94
P022 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7,329,600.00 173,950.20 2.37
รวมทั้งสิ้น 46,766,062.10 6,963,836.74 14.89
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 1,874,000.00 779,329.66
(P02) ผลผลิตที่ 2 33,175,162.10 2,499,300.80
รวมทั้งสิ้น35,049,162.103,278,630.46