รายละเอียดหน่วยงาน รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ยืม รวมใช้ไปแล้ว เทียบการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS PO ค้างชำระ คงเหลือรวม PO ค้างชำระ ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ SMART ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ GFMIS
801 สำนักบริหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
802 สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
803 กองแบบแผน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
804 กองวิศวกรรมการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
805 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
806 กองสุขศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
807 กองสุขภาพระหว่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
808 กลุ่มตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
809 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
810 กลุ่มแผนงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
811 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
812 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
813 กองกฏหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
814 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
815 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
816 กลุ่มอำนวยการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
817 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00