แหล่งงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงานแผนงบประมาณตาม สงป.แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม(บาท)รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) กิจกรรมโครงการตามผลผลิต 33,105,590.0033,486,190.00358,700.001.08
(B2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,325,810.002,325,810.006,771.000.29
(B1+B2) รวมงบประมาณ 35,431,400.0035,812,000.00365,471.001.03
(B3) โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 0.000.000.000.00
กราฟแสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายรายเดือน