แหล่งงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงานแผนงบประมาณตาม สงป.แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม(บาท)รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) กิจกรรมโครงการตามผลผลิต 268,164,641.15235,116,323.2567,416,131.7025.14
(B2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 88,995,690.0048,579,270.0019,022,240.9121.37
(B1+B2) รวมงบประมาณ 357,160,331.15283,695,593.2586,438,372.6124.20
(B3) โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 0.000.000.000.00
กราฟแสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายรายเดือน