แหล่งงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงานแผนงบประมาณตาม สงป.แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม(บาท)รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) กิจกรรมโครงการตามผลผลิต 227,685,780.25165,894,237.3527,338,346.2712.01
(B2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 60,870,110.0022,952,210.007,473,585.4412.28
(B1+B2) รวมงบประมาณ 288,555,890.25188,846,447.3534,811,931.7112.06
(B3) โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 0.000.000.000.00
กราฟแสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายรายเดือน