แหล่งงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงานแผนงบประมาณตาม สงป.แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม(บาท)รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) กิจกรรมโครงการตามผลผลิต 277,113,827.36247,018,124.09171,498,193.8561.89
(B2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 93,324,862.0147,068,443.1335,496,951.2938.04
(B1+B2) รวมงบประมาณ 370,438,689.37294,086,567.22206,995,145.1455.88
(B3) โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 0.000.000.000.00
กราฟแสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายรายเดือน