สรุปแผนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน สรุปจำนวนโครงการ รออนุมัติโครงการ อนุมัตฺโครงการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
P011 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค (งบบุคลากร/งบดำเนินงาน) 46 16 29 0 0.00
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 46 16 29 0 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 8,394,374.41 6,861,211.05
(P02) ผลผลิตที่ 2 146,847,520.56 91,242,655.83
รวมทั้งสิ้น155,241,894.9798,103,866.88