สรุปแผนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน สรุปจำนวนโครงการ รออนุมัติโครงการ อนุมัตฺโครงการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
P011 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค (งบบุคลากร/งบดำเนินงาน) 43 24 19 0 0.00
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 43 24 19 0 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 6,586,860.00 1,009,316.33
(P02) ผลผลิตที่ 2 105,518,267.10 12,234,000.41
รวมทั้งสิ้น112,105,127.1013,243,316.74