สรุปแผนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน สรุปจำนวนโครงการ รออนุมัติโครงการ อนุมัตฺโครงการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
P011 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค (งบบุคลากร/งบดำเนินงาน) 44 16 27 0 0.00
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 44 16 27 0 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 8,296,598.33 3,029,900.38
(P02) ผลผลิตที่ 2 149,648,959.92 28,831,029.30
รวมทั้งสิ้น157,945,558.2531,860,929.68