ผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ระดับ
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน 1,550,850.00 615,295.00 39.67
P021 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 114,675,753.60 52,070,484.74 45.41
P022 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 229,500.00 227,385.00 99.08
รวมทั้งสิ้น 116,456,103.60 52,913,164.74 45.44
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 585,250.00 248,463.00
(P02) ผลผลิตที่ 2 111,264,889.60 49,892,656.44
รวมทั้งสิ้น111,850,139.6050,141,119.44