ผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ระดับ
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน 3,678,827.14 3,177,812.31 86.38
P021 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 98,895,081.45 87,517,994.22 88.50
P022 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 42,021,400.00 38,802,275.11 92.34
รวมทั้งสิ้น 144,595,308.59 129,498,081.64 89.56
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 2,872,577.14 2,721,400.31
(P02) ผลผลิตที่ 2 110,489,888.21 98,831,482.66
รวมทั้งสิ้น113,362,465.35101,552,882.97