ผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ระดับ
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน 3,678,827.14 3,177,812.31 86.38
P021 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 99,390,081.45 91,014,639.06 91.57
P022 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 42,021,400.00 38,802,275.11 92.34
รวมทั้งสิ้น 145,090,308.59 132,994,726.48 91.66
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 2,872,577.14 2,721,400.31
(P02) ผลผลิตที่ 2 110,984,888.21 102,328,127.50
รวมทั้งสิ้น113,857,465.35105,049,527.81