หน่วยงาน603
รหัสงบประมาณรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายเงินยืม รวมใช้ไปรวมผลเบิกจ่าย GFMISPO ค้างชำระคงเหลือรวม PO ค้างชำระร้อยละการเบิกจ่าย Smartร้อยละการเบิกจ่าย GFMIS
603-116-P021-M5135-01 กระดานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมขาตั้ง 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-02 เครื่องปรับอากาศแบบเยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU 84,000.00 84,000.00 0.00 84,000.00 84,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-03 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 cc หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1,287,000.00 1,287,000.00 0.00 1,287,000.00 1,287,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-05 ชุดเครื่องเสียงภาคสนามแบบพกพา 8,990.00 8,990.00 0.00 8,990.00 8,990.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-06 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 49,900.00 49,900.00 0.00 49,900.00 49,900.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-07 เครื่องป้องกันไฟกระชาก Surge Protector 149,800.00 149,800.00 0.00 149,800.00 149,800.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-08 เครื่องวัดอานุภาคฝุ่นในกากาศ Portable Particle Counter 597,060.00 597,060.00 0.00 597,060.00 597,060.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-09 เครื่องพ่นหมอก 55,000.00 55,000.00 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-10 เครื่องตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 138,000.00 138,000.00 0.00 138,000.00 138,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-11 เครื่องวัดความเร็วลม ความชื้นสัมพัสธ์ อละอุณหภูมิ 17,000.00 17,000.00 0.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-12 เครื่องวัดอุณหภูมิความละเอียดสูง 221,186.00 221,186.00 0.00 221,186.00 221,186.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-13 เครื่องกำเนิดอุณหภูมิ 275,000.00 275,000.00 0.00 275,000.00 275,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021- กั้นห้องสำหรับล้างจาน 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-14 ปรับระดับพื้นภูมิทัศน์ 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-15 ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ 546,000.00 546,000.00 0.00 546,000.00 546,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-16 ทางเดินเชื่อมอาคาร 151,000.00 151,000.00 0.00 151,000.00 151,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-17 ถนน คสล.หน้าห้องประชุม 349,000.00 349,000.00 0.00 349,000.00 349,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-116-P021-M5135-18 รถเข็นอาหาร 7,350.00 7,350.00 0.00 7,350.00 7,350.00 0.00 0.00 100.00 100.00
รวมทั้งสิ้น 4,286,286.00 4,286,286.00 0.00 4,286,286.00 4,286,286.00 0.00 0.00 100.00 100.00
หน้า: 1 / 1