หน่วยงาน603
รหัสงบประมาณรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายเงินยืม รวมใช้ไปรวมผลเบิกจ่าย GFMISPO ค้างชำระคงเหลือรวม PO ค้างชำระร้อยละการเบิกจ่าย Smartร้อยละการเบิกจ่าย GFMIS
603-112-P031-M5137-02 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครสาธารณสุขสู่การจัดการด้านสุขภาพในชุมชน (1) 290,700.00 206,363.00 14,610.00 220,973.00 220,973.00 0.00 69,727.00 76.01 76.01
603-112-P031-M5137-04 โครงการส่งเสริม พัฒนา การควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะและเครือข่ายบริการเพื่อสุขภาพ 149,250.00 133,140.00 12,160.00 145,300.00 145,300.00 0.00 3,950.00 97.35 97.35
603-112-P021-M5135-05 โครงการพัฒนา ควบคุม กำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์ 254,030.00 215,254.00 0.00 215,254.00 215,254.00 0.00 38,776.00 84.74 84.74
603-112-P021-M5135-06 โครงการบูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาลภาครัฐ 490,530.00 488,850.00 0.00 488,850.00 488,850.00 0.00 1,680.00 99.66 99.66
603-112-P031-M5137-07 โครงการบูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาลภาครัฐ(2) 845,550.00 825,476.00 0.00 825,476.00 825,476.00 0.00 20,074.00 97.63 97.63
603-112-P011-M5134-08 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร (Fixcost เฉพาะ ค่าเช่าบ้าน/ประกันสังคม) 117,000.00 91,500.00 0.00 91,500.00 91,500.00 0.00 25,500.00 78.21 78.21
603-112-P021-M5135-09 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร (1) 1,259,540.00 1,259,328.07 0.00 1,259,328.07 1,259,328.07 0.00 211.93 99.98 99.98
603-112-P031-M5137-10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร (2) 827,800.00 436,313.79 3,336.00 439,649.79 439,649.79 0.00 388,150.21 53.11 53.11
603-112-P071-M5133-11 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครสาธารณสุขสู่การจัดการด้านสุขภาพในชุมชน (2) 401,800.00 250,370.00 151,430.00 401,800.00 401,800.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P021-M5135-12 โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเนศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 25,000.00 24,334.00 0.00 24,334.00 24,334.00 0.00 666.00 97.34 97.34
603-112-P041-M5139-13 โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P021-M5135-14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น 20,000.00 6,944.00 0.00 6,944.00 6,944.00 0.00 13,056.00 34.72 34.72
603-112-P021-M5135-15 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
603-112-P031-M5137-16 การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ผบก รุ่นที่ 32 และ ผบต รุ่นที่ 28 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
รวมทั้งสิ้น 4,751,200.00 3,947,872.86 211,536.00 4,159,408.86 4,159,408.86 0.00 591,791.14 87.54 87.54
หน้า: 1 / 1