หน่วยงาน603
รหัสงบประมาณรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายเงินยืม รวมใช้ไปรวมผลเบิกจ่าย GFMISPO ค้างชำระคงเหลือรวม PO ค้างชำระร้อยละการเบิกจ่าย Smartร้อยละการเบิกจ่าย GFMIS
603-112-P031-M5137-02 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครสาธารณสุขสู่การจัดการด้านสุขภาพในชุมชน (1) 290,700.00 290,700.00 0.00 290,700.00 290,700.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P031-M5137-04 โครงการส่งเสริม พัฒนา การควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะและเครือข่ายบริการเพื่อสุขภาพ 149,250.00 149,250.00 0.00 149,250.00 149,250.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P021-M5135-05 โครงการพัฒนา ควบคุม กำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์ 254,030.00 254,030.00 0.00 254,030.00 254,030.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P021-M5135-06 โครงการบูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาลภาครัฐ 490,530.00 490,530.00 0.00 490,530.00 490,530.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P031-M5137-07 โครงการบูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาลภาครัฐ(2) 845,550.00 845,549.55 0.00 845,549.55 845,549.55 0.00 0.45 100.00 100.00
603-112-P011-M5134-08 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร (Fixcost เฉพาะ ค่าเช่าบ้าน/ประกันสังคม) 108,000.00 108,000.00 0.00 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P021-M5135-09 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร (1) 1,259,540.00 1,259,540.00 0.00 1,259,540.00 1,259,540.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P031-M5137-10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร (2) 827,800.00 827,800.00 0.00 827,800.00 827,800.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P071-M5133-11 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครสาธารณสุขสู่การจัดการด้านสุขภาพในชุมชน (2) 401,800.00 401,800.00 0.00 401,800.00 401,800.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P021-M5135-12 โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเนศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P041-M5139-13 โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P021-M5135-14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น 20,000.00 19,999.81 0.00 19,999.81 19,999.81 0.00 0.19 100.00 100.00
603-112-P021-M5135-15 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P031-M5137-16 การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ผบก รุ่นที่ 32 และ ผบต รุ่นที่ 28 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
รวมทั้งสิ้น 4,742,200.00 4,742,199.36 0.00 4,742,199.36 4,742,199.36 0.00 0.64 100.00 100.00
หน้า: 1 / 1