หน่วยงาน603
รหัสงบประมาณรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายเงินยืม รวมใช้ไปรวมผลเบิกจ่าย GFMISPO ค้างชำระคงเหลือรวม PO ค้างชำระร้อยละการเบิกจ่าย Smartร้อยละการเบิกจ่าย GFMIS
603-112-P031-M5137-02 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครสาธารณสุขสู่การจัดการด้านสุขภาพในชุมชน (1) 290,700.00 199,252.00 0.00 199,252.00 199,252.00 0.00 91,448.00 68.54 68.54
603-112-P031-M5137-04 โครงการส่งเสริม พัฒนา การควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะและเครือข่ายบริการเพื่อสุขภาพ 149,250.00 133,140.00 0.00 133,140.00 133,140.00 0.00 16,110.00 89.21 89.21
603-112-P021-M5135-05 โครงการพัฒนา ควบคุม กำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์ 254,030.00 193,884.00 0.00 193,884.00 193,884.00 0.00 60,146.00 76.32 76.32
603-112-P021-M5135-06 โครงการบูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาลภาครัฐ 490,530.00 488,850.00 0.00 488,850.00 488,850.00 0.00 1,680.00 99.66 99.66
603-112-P031-M5137-07 โครงการบูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาลภาครัฐ(2) 845,550.00 476,688.00 184,716.00 661,404.00 661,404.00 0.00 184,146.00 78.22 78.22
603-112-P011-M5134-08 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร (Fixcost เฉพาะ ค่าเช่าบ้าน/ประกันสังคม) 117,000.00 74,250.00 0.00 74,250.00 74,250.00 0.00 42,750.00 63.46 63.46
603-112-P021-M5135-09 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร (1) 1,255,440.00 1,190,058.89 0.00 1,190,058.89 1,190,058.89 0.00 65,381.11 94.79 94.79
603-112-P031-M5137-10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร (2) 827,800.00 120,995.99 0.00 120,995.99 120,995.99 0.00 706,804.01 14.62 14.62
603-112-P071-M5133-11 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครสาธารณสุขสู่การจัดการด้านสุขภาพในชุมชน (2) 401,800.00 145,438.00 121,800.00 267,238.00 267,238.00 0.00 134,562.00 66.51 66.51
603-112-P021-M5135-12 โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเนศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 25,000.00 24,334.00 0.00 24,334.00 24,334.00 0.00 666.00 97.34 97.34
603-112-P041-M5139-13 โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 10,000.00 9,410.00 0.00 9,410.00 9,410.00 0.00 590.00 94.10 94.10
603-112-P021-M5135-14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น 20,000.00 6,944.00 0.00 6,944.00 6,944.00 0.00 13,056.00 34.72 34.72
603-112-P021-M5135-15 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
603-112-P031-M5137-16 การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ผบก รุ่นที่ 32 และ ผบต รุ่นที่ 28 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 4,747,100.00 3,063,244.88 306,516.00 3,369,760.88 3,369,760.88 0.00 1,377,339.12 70.99 70.99
หน้า: 1 / 1