หน่วยงาน603
รหัสงบประมาณรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายเงินยืม รวมใช้ไปรวมผลเบิกจ่าย GFMISPO ค้างชำระคงเหลือรวม PO ค้างชำระร้อยละการเบิกจ่าย Smartร้อยละการเบิกจ่าย GFMIS
603-112-P031-M5137-02 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครสาธารณสุขสู่การจัดการด้านสุขภาพในชุมชน (1) 290,700.00 288,518.00 0.00 288,518.00 288,518.00 0.00 2,182.00 99.25 99.25
603-112-P031-M5137-04 โครงการส่งเสริม พัฒนา การควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะและเครือข่ายบริการเพื่อสุขภาพ 149,250.00 148,300.00 0.00 148,300.00 148,300.00 0.00 950.00 99.36 99.36
603-112-P021-M5135-05 โครงการพัฒนา ควบคุม กำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์ 254,030.00 253,848.00 0.00 253,848.00 253,848.00 0.00 182.00 99.93 99.93
603-112-P021-M5135-06 โครงการบูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาลภาครัฐ 490,530.00 490,200.00 0.00 490,200.00 490,200.00 0.00 330.00 99.93 99.93
603-112-P031-M5137-07 โครงการบูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาลภาครัฐ(2) 845,550.00 838,640.00 0.00 838,640.00 838,640.00 0.00 6,910.00 99.18 99.18
603-112-P011-M5134-08 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร (Fixcost เฉพาะ ค่าเช่าบ้าน/ประกันสังคม) 108,000.00 108,000.00 0.00 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P021-M5135-09 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร (1) 1,259,540.00 1,259,328.07 0.00 1,259,328.07 1,259,328.07 0.00 211.93 99.98 99.98
603-112-P031-M5137-10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร (2) 827,800.00 763,652.55 20,580.00 784,232.55 784,232.55 0.00 43,567.45 94.74 94.74
603-112-P071-M5133-11 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครสาธารณสุขสู่การจัดการด้านสุขภาพในชุมชน (2) 401,800.00 399,278.00 1,521.00 400,799.00 400,799.00 0.00 1,001.00 99.75 99.75
603-112-P021-M5135-12 โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเนศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P041-M5139-13 โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P021-M5135-14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น 20,000.00 19,643.74 0.00 19,643.74 19,643.74 0.00 356.26 98.22 98.22
603-112-P021-M5135-15 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
603-112-P031-M5137-16 การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ผบก รุ่นที่ 32 และ ผบต รุ่นที่ 28 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
รวมทั้งสิ้น 4,742,200.00 4,664,408.36 22,101.00 4,686,509.36 4,686,509.36 0.00 55,690.64 98.83 98.83
หน้า: 1 / 1