รายละเอียดหน่วยงาน รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายรวม POS ยืม รวมใช้ไปแล้ว เทียบการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS PO ค้างชำระ ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ SMART ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ GFMIS คงเหลือ
601 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ 5,989,030.19 5,605,970.19 0.00 5,605,970.19 5,605,970.19 0.00 93.60 93.60 383,060.00
602 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 พิษณุโลก 3,692,425.60 3,692,425.60 0.00 3,692,425.60 3,692,425.60 0.00 100.00 100.00 0.00
603 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 นครสวรรค์ 4,484,936.00 4,484,936.00 0.00 4,484,936.00 4,484,936.00 0.00 100.00 100.00 0.00
604 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 นนทบุรี 1,114,563.60 1,114,563.60 0.00 1,114,563.60 1,114,563.60 0.00 100.00 100.00 0.00
605 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี 8,230,340.00 8,230,340.00 0.00 8,230,340.00 8,230,340.00 0.00 100.00 100.00 0.00
606 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 ชลบุรี 1,694,904.00 1,484,860.50 0.00 1,484,860.50 1,484,860.50 0.00 87.61 87.61 210,043.50
607 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น 4,084,200.00 4,084,200.00 0.00 4,084,200.00 4,084,200.00 0.00 100.00 100.00 0.00
608 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 อุดรธานี 16,643,700.00 6,485,700.00 0.00 6,485,700.00 6,485,700.00 10,158,000.00 38.97 38.97 10,158,000.00
609 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา 26,148,914.00 26,148,907.66 0.00 26,148,907.66 26,148,907.66 9,440,000.00 100.00 100.00 6.34
610 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี 14,649,500.00 14,582,005.00 0.00 14,582,005.00 14,582,005.00 0.00 99.54 99.54 67,495.00
611 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 1,344,300.00 154,000.00 0.00 154,000.00 154,000.00 0.00 11.46 11.46 1,190,300.00
612 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 สงขลา 3,918,561.15 3,918,561.15 0.00 3,918,561.15 3,918,561.15 0.00 100.00 100.00 0.00
613 สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
614 สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคกลาง จังหวัดชลบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
615 สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
616 สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,809,000.00 1,732,600.00 0.00 1,732,600.00 1,732,600.00 0.00 95.78 95.78 76,400.00
617 สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 93,804,374.54 81,719,069.70 0.00 81,719,069.70 81,719,069.70 19,598,000.00 0.00 87.12 12,085,304.84