แหล่งงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงานแผนงบประมาณตาม สงป.แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม(บาท)รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) กิจกรรมโครงการตามผลผลิต 374,784,057.80337,179,393.41292,602,232.1378.07
(B2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 89,306,018.8065,323,456.8846,085,955.6851.60
(B1+B2) รวมงบประมาณ 464,090,076.60402,502,850.29338,688,187.8172.98
(B3) โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 0.000.008,800.003.91
กราพแสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ