แหล่งงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงานแผนงบประมาณตาม สงป.แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม(บาท)รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) กิจกรรมโครงการตามผลผลิต 375,301,472.80337,674,393.41296,243,470.9778.93
(B2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 89,306,018.8065,323,456.8846,107,634.7251.63
(B1+B2) รวมงบประมาณ 464,607,491.60402,997,850.29342,351,105.6973.69
(B3) โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 0.000.008,800.003.91
กราพแสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ