แหล่งงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงานแผนงบประมาณตาม สงป.แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม(บาท)รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) กิจกรรมโครงการตามผลผลิต 376,491,772.80338,864,693.41298,745,743.9779.35
(B2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 89,306,018.8065,323,456.8846,107,634.7251.63
(B1+B2) รวมงบประมาณ 465,797,791.60404,188,150.29344,853,378.6974.03
(B3) โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 0.000.008,800.003.91
กราพแสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ