แหล่งงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงานแผนงบประมาณตาม สงป.แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม(บาท)รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) กิจกรรมโครงการตามผลผลิต 364,370,167.49330,734,998.79212,026,149.6658.19
(B2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 87,024,576.8062,800,372.8833,903,654.5238.96
(B1+B2) รวมงบประมาณ 451,394,744.29393,535,371.67245,929,804.1854.48
(B3) โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 0.000.008,800.003.91
กราพแสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ