แหล่งงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงานแผนงบประมาณตาม สงป.แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม(บาท)รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) กิจกรรมโครงการตามผลผลิต 368,285,732.62330,102,866.02253,798,161.9068.91
(B2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 88,092,243.8063,911,139.8839,155,045.6044.45
(B1+B2) รวมงบประมาณ 456,377,976.42394,014,005.90292,953,207.5064.19
(B3) โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 0.000.008,800.003.91
กราพแสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ