สรุปแผนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน สรุปจำนวนโครงการ รออนุมัติโครงการ อนุมัตฺโครงการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
P011 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน 35 11 22 0 0.00
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 35 11 22 0 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 6,907,425.00 1,626,653.27
(P02) ผลผลิตที่ 2 254,081,411.50 30,069,296.60
รวมทั้งสิ้น260,988,836.5031,695,949.87