สรุปแผนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน สรุปจำนวนโครงการ รออนุมัติโครงการ อนุมัตฺโครงการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
P011 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน 35 7 28 0 0.00
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 35 7 28 0 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 4,805,330.00 2,603,693.17
(P02) ผลผลิตที่ 2 246,172,059.15 104,495,169.57
รวมทั้งสิ้น250,977,389.15107,098,862.74