ผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ระดับ
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน 1,729,626.42 1,282,484.42 74.15
P021 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 116,303,475.82 57,336,301.93 49.30
P022 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,728,797.00 2,170,103.62 79.53
รวมทั้งสิ้น 120,761,899.24 60,788,889.97 50.34
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 1,410,326.42 1,070,684.42
(P02) ผลผลิตที่ 2 118,994,272.82 59,506,405.55
รวมทั้งสิ้น120,404,599.2460,577,089.97