รายละเอียดหน่วยงาน รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายรวม POS ยืม รวมใช้ไปแล้ว เทียบการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS PO ค้างชำระ ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ SMART ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ GFMIS คงเหลือ
601 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ 10,192,730.00 10,638,356.52 0.00 10,638,356.52 10,638,356.52 0.00 104.37 104.37 -445,626.52
602 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 พิษณุโลก 7,683,235.00 7,682,633.34 0.00 7,682,633.34 7,682,633.34 0.00 99.99 99.99 601.66
603 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 นครสวรรค์ 5,328,285.41 5,328,236.12 0.00 5,328,236.12 5,328,236.12 0.00 100.00 100.00 49.29
604 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 นนทบุรี 6,847,590.00 6,397,057.36 381,390.00 6,778,447.36 5,841,997.36 0.00 98.99 85.31 69,142.64
605 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี 7,223,540.00 7,223,477.00 0.00 7,223,477.00 7,196,026.69 0.00 100.00 99.62 63.00
606 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 ชลบุรี 8,767,440.00 7,506,832.69 0.00 7,506,832.69 7,471,832.69 0.00 85.62 85.22 1,260,607.31
607 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น 7,721,657.42 7,721,657.42 0.00 7,721,657.42 7,721,657.42 0.00 100.00 100.00 0.00
608 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 อุดรธานี 8,120,300.00 7,865,582.39 0.00 7,865,582.39 7,865,582.39 0.00 96.86 96.86 254,717.61
609 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา 7,395,950.00 7,395,945.85 0.00 7,395,945.85 7,395,945.85 0.00 100.00 100.00 4.15
610 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี 6,564,250.00 6,564,245.07 0.00 6,564,245.07 6,564,245.07 0.00 100.00 100.00 4.93
611 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 นครศรีธรรมราช 7,883,010.00 8,613,391.34 15,000.00 8,628,391.34 8,628,391.34 71,965.00 109.46 109.46 -745,381.34
612 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 สงขลา 8,571,473.23 8,453,269.05 0.00 8,453,269.05 8,453,269.05 98,085.00 98.62 98.62 118,204.18
รวมทั้งสิ้น 92,299,461.06 91,390,684.15 396,390.00 91,787,074.15 90,788,173.84 170,050.00 99.63 98.36 512,386.91