สรุปแผนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน สรุปจำนวนโครงการ รออนุมัติโครงการ อนุมัตฺโครงการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
P011 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน 30 12 16 0 0.00
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 30 12 16 0 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 12,614,733.42 10,613,592.82
(P02) ผลผลิตที่ 2 269,265,761.83 213,190,009.79
รวมทั้งสิ้น281,880,495.25223,803,602.61