ระดับ
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 พัฒนาความรู้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับชุมชน 20,204,560.00 20,025,726.23 99.11
P021 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,322,670.00 752,000.00 56.85
P022 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 88,041,897.50 81,312,249.96 92.36
รวมทั้งสิ้น 109,569,127.50 102,089,976.19 93.17
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 20,204,560.00 20,025,726.23
(P02) ผลผลิตที่ 2 83,691,027.50 78,041,466.31
รวมทั้งสิ้น103,895,587.5098,067,192.54