ระดับ
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 พัฒนาความรู้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับชุมชน 0.00 0.00 0.00
P021 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.00 0.00 0.00
P022 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 0.00 0.00
(P02) ผลผลิตที่ 2 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น0.000.00