ระดับ
กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 พัฒนาความรู้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับชุมชน 256,800.00 253,390.00 98.67
P021 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12,057,741.86 12,057,741.86 100.00
P022 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 295,843,578.53 285,843,462.73 96.62
รวมทั้งสิ้น 308,158,120.39 298,154,594.59 96.75
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 256,800.00 253,390.00
(P02) ผลผลิตที่ 2 203,960,144.75 196,810,638.95
รวมทั้งสิ้น204,216,944.75197,064,028.95