รายละเอียดหน่วยงาน รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายรวม POS ยืม รวมใช้ไปแล้ว เทียบการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS PO ค้างชำระ ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ SMART ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ GFMIS คงเหลือ
801 สำนักบริหาร 44,204,703.63 42,857,793.26 0.00 42,857,793.26 39,959,941.26 1,293,600.00 96.95 90.40 1,346,910.37
802 สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 2,544,144.00 2,381,070.14 0.00 2,381,070.14 2,283,379.14 0.00 93.59 89.75 163,073.86
803 กองแบบแผน 735,749.12 735,749.12 0.00 735,749.12 735,749.12 0.00 100.00 100.00 0.00
804 กองวิศวกรรมการแพทย์ 14,053,004.52 14,053,004.52 0.00 14,053,004.52 14,053,004.52 0.00 100.00 100.00 0.00
805 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 263,130.00 263,130.00 0.00 263,130.00 263,130.00 0.00 100.00 100.00 0.00
806 กองสุขศึกษา 329,549.30 329,549.30 0.00 329,549.30 329,549.30 0.00 100.00 100.00 0.00
807 กองสุขภาพระหว่างประเทศ 64,949.00 64,949.00 0.00 64,949.00 64,949.00 0.00 100.00 100.00 0.00
808 กลุ่มตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
809 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 28,400.00 28,361.42 0.00 28,361.42 28,361.42 0.00 99.86 99.86 38.58
810 กองแผนงาน 1,210,600.00 1,133,638.21 0.00 1,133,638.21 1,133,638.21 0.00 93.64 93.64 76,961.79
811 กองคลัง 77,707,800.00 77,350,036.57 0.00 77,350,036.57 77,350,036.57 0.00 99.54 99.54 357,763.43
812 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 282,690.00 279,141.55 0.00 279,141.55 279,141.55 0.00 98.74 98.74 3,548.45
813 กองกฏหมาย 221,868.90 221,868.90 0.00 221,868.90 221,868.90 0.00 100.00 100.00 0.00
814 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 123,840.00 118,939.05 0.00 118,939.05 118,939.05 0.00 96.04 96.04 4,900.95
815 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 141,770,428.47 139,817,231.04 0.00 136,821,688.04 139,817,231.04 1,293,600.00 99.53 96.51 1,953,197.43