แหล่งงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงานแผนงบประมาณตาม สงป.แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม(บาท)รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) กิจกรรมโครงการตามผลผลิต 442,391,043.19442,347,854.05420,095,811.7994.96
(B2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 108,750,040.30110,101,380.02105,887,183.6797.37
(B1+B2) รวมงบประมาณ 551,141,083.49552,449,234.07525,982,995.4695.44
(B3) โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 0.000.000.000.00
กราพแสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ