กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน สรุปจำนวนโครงการ รออนุมัติโครงการ อนุมัตฺโครงการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
P011 พัฒนาความรู้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับชุมชน 16 7 6 0 0.00
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 16 7 6 0 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 20,461,360.00 20,279,116.23
(P02) ผลผลิตที่ 2 395,665,217.89 379,965,454.55
รวมทั้งสิ้น416,126,577.89400,244,570.78